Verhuur voorwaarden

HOME

Heuff BV
Ambachtsweg 1
3953 BZ Maarsbergen
Tel: +31(0)343-431750
Fax: +31(0)343-431287
info@heuff.nl

PANDTEK
layout2_right

ARTIKEL 11: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN APPARATUUR

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Heuff Sound & Vision en de wederpartij. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens op voornoemde overeenkomsten van toepassing voor zover daarvan in dit artikel niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Alle in lid 1 genoemde overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde, in de huurovereenkomst opgenomen, huurperiode. Deze huurperiode gaat in op het overeengekomen moment van levering.
 3. Heuff Sound & Vision is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vr ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
 4. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan Heuff Sound & Vision door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade. Onder de tijdens de huurperiode ontstane schade wordt in het kader van deze algemene voorwaarden tevens verstaan: schade veroorzaakt door derden, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - ingeval de gehuurde zaken door c.q. in opdracht van de wederpartij tijdens een evenement of een andere voor derden toegankelijke gebeurtenis worden ingezet en tijdens dit evenement c.q.deze gebeurtenis schade wordt veroorzaakt door de aanwezige derden.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de wederpartij gehouden het gehuurde gedurende de huurperiode minimaal te verzekeren voor de gebruikelijke risico's, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken en/of onderdelen daarvan (al dan niet onherstelbaar) beschadigd raken c.q. verloren gaan, is Heuff Sound & Vision gerechtigd de reparatiekosten c.q. de nieuwwaarde van de benodigde vervangende zaken aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision bovendien voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voor Heuff Sound & Vision kunnen voortvloeien.
 7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Heuff Sound & Vision.
 8. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Heuff Sound & Vision te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 9. Herstel van schade mag slechts door Heuff Sound & Vision worden uitgevoerd dan wel door of vanwege de wederpartij indien dit na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van dan wel op aanwijzing van Heuff Sound & Vision geschiedt.
 10. Heuff Sound & Vision is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Heuff Sound & Vision of haar gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
 11. De zaken dienen door de wederpartij bij Heuff Sound & Vision te worden opgehaald, en uiterlijk op de laatste huurdag vr 10.00 uur aan Heuff Sound & Vision te worden geretourneerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
 12. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de gehuurde zaken niet retourneert aan Heuff Sound & Vision, is de wederpartij verplicht, naast de eventueel gederfde winst, aan Heuff Sound & Vision een schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde zaken. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision bovendien voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voor Heuff Sound & Vision kunnen voortvloeien.
 13. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een boete verschuldigd ter hoogte van de dagprijs voor ieder uur dat de gehuurde zaken te laat worden geretourneerd. Een en ander onverminderd het recht van Heuff Sound & Vision op volledige schadevergoeding.
 14. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
 15. Heuff Sound & Vision is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, haar personeel, dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Heuff Sound & Vision, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 16. De wederpartij vrijwaart Heuff Sound & Vision tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Heuff Sound & Vision via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
 17. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Heuff Sound & Vision. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.
 18. In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Heuff Sound & Vision te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Heuff Sound & Vision.
 19. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Heuff Sound & Vision en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
 20. Annulering van de huurovereenkomst door de wederpartij dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Bij annulering is Heuff Sound & Vision gerechtigd de overeengekomen huurprijs al dan niet geheel aan de wederpartij in rekening te brengen conform de navolgende bepalingen:
  A. bij annulering binnen een termijn van 7 tot 3 dagen vr aanvang van de huurovereenkomst: 25% van de overeengekomen huurprijs;
  B. bij annulering binnen een termijn van 3 tot 1 dag(en) vr aanvang van de huurovereenkomst: 50% van de overeengekomen huurprijs;
  C. bij annulering binnen 24 uur vr aanvang van de huurovereenkomst: de volledig overeengekomen huurprijs.